Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Language Bistro s.r.o. v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1.       Spoločnosť

Language Bistro s.r.o. IČO 35913797, DIČ 2021921077, IČ DPH SK2021921077, so sídlom: Hraničná 35, 821 05 Bratislava, prevádzka: M.R.Štefanika 6, 902 01 Pezinok, poskytuje služby v oblasti vyučovania v odbore cudzích jazykov, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom jazykových kurzov a sú pre zúčastnené strany záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť študentom čo najkvalitnejšie služby v oblasti vzdelávania. 

2.      Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a študentom vzniká na základe podpísanej objednávky, t.j. registračnej prihlášky online aj offline. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Študent môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 7 dní pred dňom zahájenia kurzu, a to písomne podpísaním a odovzdaním Odhlášky z kurzu. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení je upravený v bode 4. (Storno podmienky).

3. Platobné podmienky:

Skupinový kurz:

Splatnosť kurzovného je najneskôr v deň zahájenia kurzu. Najneskôr v deň zahájenia kurzu je klient povinný predložiť doklad
o zaplatení kurzovného. V opačnom prípade sa nebude môcť vyučovania zúčastniť a nebude môcť byť zaradený do kurzu. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

Kurz je možné uhradiť v hotovosti v priestoroch jazykovej školy alebo prevodom na účet na základe faktúry/platobných pokynov Spoločnosti. Faktúra Vám bude zaslaná elektronicky na Vami uvedenú emailovú adresu v registračnej prihláške.

Individuálny kurz:

Individuálny kurz je možné hradiť vopred za dohodnutý počet hodín alebo na základe reálne odučených hodín za daný mesiac (podľa dohody). Kurz je možné uhradiť v hotovosti v priestoroch jazykovej školy alebo prevodom na účet na základe faktúry/platobných pokynov Spoločnosti. Pri platbe vopred vám bude vystavená faktúra pred začiatkom výučby. V prípade mesačnej platby na základe reálne odučených hodín Vám bude faktúra vystavená do 10 dňa nasledujúceho mesiaca. Faktúra Vám bude zaslaná elektronicky na Vami uvedenú emailovú adresu v registračnej prihláške.

4. Storno podmienky:

-          Stornovanie kurzu po termíne registrácie do kurzu – storno poplatok je 10 % z kurzovného

-          Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby – storno poplatok: plná výška kurzovného

-          Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom klientov nižším ako 4 a ponúknutia klientovi možnosti pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni alebo ďalšie možnosti pokračovania v kurze

-          Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny a pod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti

-          Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude klient bezodkladne informovaný

-          V prípade zrušenia kurzu alebo jeho časti Spoločnosťou, vzniká klientovi nárok na vrátenie pomernej časti uhradeného kurzovného

-          V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky klienta prevedená na jeho účet alebo vrátená v hotovosti do 14 dní 

-          Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy Spoločnosť poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

5.       Rušenie hodín - Individuálny kurz:

Ak sa klient rozhodne presunúť alebo zrušiť vyučovaciu hodinu, je povinný o tom písomne informovať Spoločnosť aspoň 24 hodín vopred na emailovú adresu office@languagebistro.sk. Pri takom zrušení hodiny je možné dohodnúť sa na náhradnom termíne, ktorý bude vyhovovať obom stranám. V prípade nesprávneho zrušenia alebo presunutia vyučovacích hodín (menej ako 24 hodín vopred), budú tieto klientovi riadne vyúčtované podľa aktuálnej sadzby za vyučovaciu hodinu a budú sa považovať za “odučené”. Ak Spoločnosť presunie vyučovaciu hodinu, je o tom povinná informovať klienta a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne.

6. Zameškané hodiny

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. V odôvodnenom prípade (absencia na základe predloženia lekárskeho potvrdenia) bude klientovi ponúknutá možnosť nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje.

7. Certifikát a úrovňové skúšky

Každý klient má po zložení úrovňových skúšok minimálne na 70 % nárok na získanie certifikátu o absolvovaní kurzu.

-         V prípade nezloženia úrovňovej skúšky je klient povinný opakovať skúšku v najbližšom termíne, ktorý bude Spoločnosťou vopred oznámený.

-         V prípade, že klient nezloží úrovňovú skúšku na tretí pokus, môže byť preradený do nižšej vedomostnej úrovne.

-         Certifikát je vydaný na základe písomnej alebo ústnej žiadosti.

-         Certifikát nie je vystavovaný automaticky.

8. Odstúpenie od zmluvy

- Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacít kurzu od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci študenti. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

-         Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so klientom a zrušiť bez náhrady účasť klienta v kurze, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov a pedagógov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

-         Spoločnosť je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak klient neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

9. Zmeny podmienok: Akékoľvek zmeny v študijných  podmienkach budú realizované v písomnej forme po prerokovaní  zúčastnených strán.

10. Ochrana osobných údajov

-         Spoločnosť prehlasuje, že všetky klientom poskytnuté údaje budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci jazykovej školy Language Bistro, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

-         Dotknutá osoba berie na vedomie, že pre uzatvorenie zmluvy musí poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje, v rozsahu nutnom v zmysle platných zákonov SR a je si vedomý možných následkov, ktoré vzniknú uvedením nesprávnych údajov. Presné informácie o ochrane osobných údajov, dotknutá osoba nájde na stránke https://languagebistro.sk/obchodne-podmienky/ 

-         Študent vyplnením prihlášky v písomnej alebo on-line forme poskytuje svoje osobné údaje a  súhlasí s ich spracovaním na dohodnutý účel Spoločnosti. 

-         Klient výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosťa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa klient výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovovaním kópií študijného materiálu.

11. Klient má kedykoľvek právo vyžiadať si prehľad dochádzky. Klient môže požiadať Spoločnosťa o tieto dokumenty telefonicky, e-mailom alebo osobne. Žiadosť bude spracovaná do 7 dní.

12. Lektor môže ukončiť alebo odmietnuť výučbu v prípade, ak je Klientovo správanie hrubé, agresívne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ohrozuje zdravie alebo život lektora. V prípade výskytu takejto situácie, končí sa platnosť tejto Zmluvy okamžite.

13. Klient je povinný akékoľvek pripomienky týkajúce sa spolupráce so svojim lektorom zaslať jazykovej Spoločnosťovi. Návrhy a pripomienky môžu byť zaslané na adresu na email: office@languagebistro.sk.

14. Klient nemôže využívať služby lektora bez súčinnosti Spoločnosťa. V takomto prípade bude lektor povinný zaplatiť pokutu a končí sa platnosť tejto Zmluvy okamžite.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020